Базова
организация

ХТМУ-София
Членовете на научния екип са разпределени между катедрите, а материалната им база ще бъде на разположение на изследователите за провеждане на изследванията.

В екипа на проекта са включени и учени, от Медицинския Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и от Института по Микробиология „Акад. Стефан Ангелов“ при Българската академия на науките. Д-р Паула Бош от Институт за полимерни изследвания, Мадрид, Испания участва като чуждестранен член на работния колектив.

Химикотехнологичен и металургичен
университет – София

Интердисциплинарният характер на проекта изисква ефективно сътрудничество между учени с компетентност в различни научни области.

В изследванията по проекта участват катедрите „Текстил и кожи“, „Органична химия“ и „Аналитична химия“, които са водещи звена по отношение на обем и качество на научната продукция в базовата организация – Химикотехнологичен и металургичен университет, София.

ХТМУ-София

Химикотехнологичен и металургичен
университет – София

Интердисциплинарният характер на проекта изисква ефективно сътрудничество между учени с компетентност в различни научни области.

В изследванията по проекта участват катедрите „Текстил и кожи“, „Органична химия“ и „Аналитична химия“, които са водещи звена по отношение на обем и качество на научната продукция в базовата организация – Химикотехнологичен и металургичен университет, София.

Членовете на научния екип са разпределени между катедрите, а материалната им база ще бъде на разположение на изследователите за провеждане на изследванията.

В екипа на проекта са включени и учени, от Медицинския Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и от Института по Микробиология „Акад. Стефан Ангелов“ при Българската академия на науките. Д-р Паула Бош от Институт за полимерни изследвания, Мадрид, Испания участва като чуждестранен член на работния колектив.

Цел на научния колектив

Комбиниране на текстилната технология с различни други методи и технологии, съобразено с изискванията на медицинската практика.

Предвидени задачи

Комбиниране на текстилната технология с други методи и технологии при обработка и получаване на разнообразни материали и продукти, изпълнявайки предвидените задачи в проекта.

Учебен процес

Провежданите изследвания и получените резултати ще подпомогнат обучението на студентите в специалността “Медицински текстил”.

НАУЧЕН КОЛЕКТИВ

Ръководител на научния колектив, учен-изследовател

Публикации в Scopus

Петър Тодоров

проф. д-р инж., ХТМУ-София

Учен-изследовател

Публикации в Scopus

Десислава Грабчева

доц. д-р инж., ХТМУ-София

Учен-изследовател

Публикации в Scopus
Стела Георгиева-Кискинова

доц. д-р инж., ХТМУ-София

Учен-изследовател

Публикации в Scopus

Дарина Желева

доц. д-р инж., ХТМУ-София

Постдокторант и изследовател

Публикации в Scopus

Маргарита Колева

гл. ас. д-р инж., ХТМУ-София

Млад учен и изследовател

Публикации в Scopus

Петя Пенева

гл. ас. д-р инж., ХТМУ-София

Млад учен и изследовател

Публикации в Scopus
Даниела Атанасова

ас. инж., ХТМУ-София

Учен-изследовател

Публикации в Scopus

Иво Грабчев

проф. дхн инж., СУ „Св. Кл. Охридски”, Медицински Факултет

Учен-изследовател

Публикации в Scopus
Евгения Василева-Тонкова

доц. д-р, БАН, „Стефан Ангелов” Институт по Микробиология

Докторант-изследовател

Публикации в Scopus
Христо Манов

докторант, СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по Химия и Фармация

Учен от чужбина и изследовател

Публикации в Scopus
Паула Бош

проф. д-р, Институт за полимерни изследвания, CSIC, Мадрид, Испания